ADR BEZPEČNOSTNÝ PORADCA:


Každá organizácia, ktorej činnosti zahŕňajú cestnú dopravu alebo sa vzťahujú na balenie, nakládku, plnenie alebo vykládku nebezpečných vecí cestnou dopravou musí podľa zákona č. 56/2012 Z.z. vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečných vecí, zodpovedných za pomoc pri zabraňovaní podstatným rizikám z takýchto činností, a to s ohľadom na osoby, majetok a životné prostredie.

Pre cestnú dopravu je táto povinnosť zakotvená v zákone č. 56/2012 Z. z, o cestnej doprave a v Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí - Dohoda ADR, kde bod 1.8.3. stanovuje povinnosť vymenovať bezpečnostného poradcu každej fyzickej osobe podnikajúcej na základe živnostenského oprávnenia alebo právnickej osobe, ktorá je odosielateľom alebo prijímateľom nebezpečných vecí. Povinnosť určiť bezpečnostného poradcu sa vzťahuje v dopravno-prepravnom reťazci nebezpečných vecí na hlavných a ostatných účastníknov prepravy nebezpečných vecí.Hlavní účastníci prepravy nebezpečných vecí sú:


- odosielateľ
- dopravca
- príjemca    ADR bezpečnostný poradca musí byť držiteľom osvedčenia o odbornom školení platnom pre cestnú dopravu.

Úlohou bezpečnostných poradcov je pomáhať pri zabraňovaní možného vzniku nebezpečenstiev pri balení, nakládke, vykládke a doprave nebezpečných vecí, ktoré by mohli ohroziť a poškodiť zdravie ľudí, majetok a životné prostredie, vykonávať poradenstvo, vypracovanie výročnej správy, bezpečnostného plánu, školenie pracovníkov, zavedenie primeraných havarijných postupov v prípade akejkoľvek nehody, atď.

V prípade vášho záujmu mať zabezpečeného ADR bezpečnostného poradcu dodávateľským spôsobom nás kontaktujte, sme držiteľom osvedčenia ADR.© Copyright 2014 -  ENVIRO SPEKTRUM s.r.o.
o nás služby referencie azbest CUP kontakt

odstraňovanie AZBESTOVÝCH materiálov