Komplexné poradenstvo v oblasti demontáže AZBESTU:


Komplexné poradenstvo pre získanie oprávnenia na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb z Úradu verejného zdravotníctva SR v Bratislave (ÚVZ SR, Bl).Komplexné poradenstvo zahŕňa:


Spracovanie „Všeobecných technologických postupov na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb v interiéroch a exteriéroch budov so zabezpečením komplexného poradenstva pri nakladení s nebezpečnými odpadmi, spôsobe likvidácie azbestového odpadu, odbornej prípravy zamestnancov, zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, o odbornej spôsobilosti v súvislosti s meraním azbestu v pracovnom prostredí, technickom vybavení ... s cieľom získania oprávnenia na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb v rámci celej SR a členských štátov EÚ.Komplexné poradenstvo po získaní oprávnenia na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb z Úradu verejného zdravotníctva SR v Bratislave (ÚVZ SR, Bl).Komplexné poradenstvo zahŕňa:


Uvedenie priestorov do prevádzky príslušným RÚVZ, spracovanie podkladov pre získanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi od príslušného RUVZ a OÚ ŽP (azbestové odpady), vypracovania prevádzkového poriadku a posudku o riziku pri činnostiach spojených s likvidáciou materiálov s obsahom azbestu, s vypracovaním „Plánu práce“ už na konkrétnu akciu so zapracovaným oznámením pre príslušný RÚVZ, ktorý je súčasťou náležitosti uvedených v NV SR č.253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.Zabezpečenie odbornej prípravy zamestnancov:


Firma ENVIRO SPEKTRUM je oprávnená na výchovu a vzdelávanie a vie zabezpečiť preškolenie zamestnancov v expozícii azbestu pri práci v rozsahu §9 ods.2 NV SR č. 253/2006 Z.z. aj s vycestovaním už na konkrétnu prevádzku. Po absolvovaní školenia každý účastník školenia obdrží certifikát odbornej prípravy.


© Copyright 2014 -  ENVIRO SPEKTRUM s.r.o.
o nás služby referencie azbest CUP kontakt

odstraňovanie AZBESTOVÝCH materiálov