KOMLEXNÉ PORADENSTVO V OBLASTI HYGIENY:


- prevzatie a kontrola existujúcej prevádzkovej dokumentácie a vykonanie auditu prevádzky z hľadiska hygieny,


- uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v prevádzkovaní, ak si to vyžaduje objektivizácia faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia,  


- vypracovanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom, vydaný príslušným RÚVZ podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,


- vypracovanie prevádzkového poriadku a posudku o riziku v zmysle NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení NV SR č. 300/2007 Z.z.,

 

- vypracovanie prevádzkového poriadku a posudku o riziku v zmysle NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení v znení NV SR č. 555/2006 Z.z.,


- vypracovanie prevádzkového poriadku a posudku o riziku pri činnostiach spojených s likvidáciou materiálov s obsahom azbestu v zmysle NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení NV SR č.300/2007 Z.z., zohľadňujúc požiadavky ustanovené v NV SR č. 253/2006 Z.z., ako aj NV SR č. 356/2006 Z.z. v znení NV SR č. 301/2007 Z.z.,


- zastupovanie objednávateľa pri všetkých konaniach na príslušných orgánoch štátnej správy v oblasti hygieny,


- sledovanie aktuálnych zmien v oblasti hygieny a ich uplatňovanie v prevádzke.


© Copyright 2014 -  ENVIRO SPEKTRUM s.r.o.
o nás služby referencie azbest CUP kontakt

odstraňovanie AZBESTOVÝCH materiálov