o nás služby referencie azbest CUP kontakt


Firma ENVIRO SPEKTRUM bola založená v roku 2006 a odvtedy nepretržite pôsobí v oblasti ochrany životného prostredia. Nosnou činnosťou firmy je komplexné poradenstvo v oblasti životného prostredia a pracovného prostredia so zameraním na nebezpečné odpady a na demontážne práce v bytových domoch a rôznych iných objektoch pri odstraňovaní azbestu a azbestových materiálov zo stavieb budov.  Firma ENVIRO SPEKTRUM sa špecializuje na vybavenie povolení, resp. oprávnení na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb pre interiéry a exteriéry budov s platnosťou pre celé územie Slovenska. Oprávnenia sú vydávané Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave, ktorý na svojej internetovej stránke www.uvzsr.sk uverejňuje aktuálny zoznam firiem, oprávnených vykonávať uvedenú činnosť. Ďalšou špecifickou činnosťou je poradenstvo pre správcovské spoločnosti a firmy, ktoré by túto činnosť chceli vykonávať pre bytové domy svojimi zamestnancami - vlastnou údržbou.Firma ENVIRO SPEKTRUM sa zameriava na povolenia, resp. súhlasy o nakladaní s nebezpečným odpadom v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov podľa okresného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie na konkrétne miesta demontáže s vypracovaním"Plánu práce" pre príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v zmysle zákona č. 335/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v znení neskorších predpisov a §3 NV SR č. 253/2006 Z.z. pred začiatkom prác súvisiacich s akoukoľvek činnosťou, pri ktorej by mohli byť zamestnanci exponovaní prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.Sme mobilná firma, ktorá zabezpečí súhlasy bez ohľadu na to, v akom regióne Slovenska sa nachádzate.Firma ENVIRO SPEKTRUM získala akreditáciu vzdelávacieho programu pre odbornú prípravu zamestnancov exponovaných prachu z azbestu pri práci vydanú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v Bratislave.


Firma ENVIRO SPEKTRUM získala akreditáciu vzdelávacieho programu na odbornú prípravu na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami vydanú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v Bratislave.


odstraňovanie AZBESTOVÝCH materiálov

© Copyright 2014 - ENVIRO SPEKTRUM s.r.o.