Komplexné poradenstvo v oblasti ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO:


- prevzatie existujúcej prevádzkovej dokumentácie a vykonanie auditu z hľadiska legislatívy odpadového hospodárstva,


- vykonávanie pravidelnej kontroly Vašich priestorov a prevádzok, vrátane vypracovania zápisu z kontroly s návrhom prípadných opatrení,


- kontrola vedenia evidencie odpadov v zmysle vyhlášky č. 310/2013 Z.z. a aktualizácia dokumentácie,


- vypracovanie žiadosti o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom, ktorý udeľuje príslušný obvodný úrad životného prostredia podľa zákona č. 223/2001 Z. z.,


- vypracovanie prevádzkového poriadku na nakladanie s nebezpečným odpadom a plán opatrení pre prípad havárie,


- vypracovanie hlásenia o nakladaní s odpadmi a Recyklačný fond,


- vypracovanie programu odpadového hospodárstva a zabezpečenie jeho schválenia príslušným obvodným úradom životného prostredia,


- zastupovanie objednávateľa pri všetkých konaniach na príslušných orgánoch štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva,


- sledovanie aktuálnych zmien v oblasti legislatívy odpadového hospodárstva a ich uplatňovanie v prevádzke.© Copyright 2014 -  ENVIRO SPEKTRUM s.r.o.
o nás služby referencie azbest CUP kontakt

odstraňovanie AZBESTOVÝCH materiálov