Komplexné poradenstvo v oblasti OCHRANA OVZDUŠIA:


- prevzatie existujúcej prevádzkovej dokumentácie a vykonanie auditu prevádzky z hľadiska legislatívy ochrany ovzdušia,


- vypracovanie žiadostí o vydanie súhlasu na umiestnenie stredného a veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, na povolenie stavieb veľkých, stredných a malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich užívanie,


- výpočty poplatku za znečisťovanie ovzdušia pre príslušný orgán štátnej správy a vypĺňanie tlačív NEIS,


- zabezpečenie monitorovania emisií a kvality ovzdušia,


- vedenie prevádzkovej evidencie pre prevádzkovateľa veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky č. 357/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia ,


- zabezpečenia plnenia iných povinností vyplývajúcich zo zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov,


- zastupovanie objednávateľa pri všetkých konaniach na príslušných orgánoch štátnej správy v oblasti ovzdušia,


- sledovanie aktuálnych zmien v oblasti legislatívy ochrany ovzdušia a ich uplatňovanie v prevádzke.


© Copyright 2014 -  ENVIRO SPEKTRUM s.r.o.
o nás služby referencie azbest CUP kontakt

odstraňovanie AZBESTOVÝCH materiálov