Komplexné poradenstvo v oblasti OCHRANY VÔD:


- Prevzatie existujúcej prevádzkovej dokumentácie a vykonanie auditu prevádzky z hľadiska ochrany vôd

Komplexné poradenstvo v oblasti OCHRANA OVZDUŠIA:


- Prevzatie existujúcej prevádzkovej dokumentácie a vykonanie auditu prevádzky z hľadiska legislatívy ochrany ovzdušia

Komplexné poradenstvo v oblasti OBALOV:


- zabezpečenie všetkých povinnosti povinnej osoby v oblasti obalov


Komplexné poradenstvo v oblasti demontáže AZBESTU:


- Vypracovanie projektu - všeobecného technologického postupu demontáže azbestu

Komplexné poradenstvo v oblasti ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO:


- Prevzatie existujúcej prevádzkovej dokumentácie a vykonanie auditu z hľadiska legislatívy odpadového hospodárstva

ADR BEZPEČNOSTNÝ PORADCA:


- každá organizácia, ktorej činnosti zahŕňajú cestnú dopravu alebo sa vzťahujú na balenie, nakládku, plnenie alebo vykládku nebezpečných vecí cestnou dopravou musí podľa zákona č.56/2012 Z.z. vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečných vecí


Komplexné poradenstvo v oblasti HYGIENY:


- Prevzatie a kontrola existujúcej prevádzkovej dokumentácie a vykonanie auditu prevádzky z hľadiska hygieny

© Copyright 2014 -  ENVIRO SPEKTRUM s.r.o.
o nás služby referencie azbest CUP kontakt

odstraňovanie AZBESTOVÝCH materiálov