Komplexné poradenstvo v oblasti OCHRANY VÔD:


- prevzatie existujúcej prevádzkovej dokumentácie a vykonanie auditu prevádzky z hľadiska ochrany vôd,


- zostavenie plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postupu v prípade ich úniku pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd - vypracovanie havarijného plánu v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami,


- iné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona. Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),


- zastupovanie objednávateľa pri všetkých konaniach na príslušných orgánoch štátnej správy v oblasti ochrany vôd,


- sledovanie aktuálnych zmien v oblasti legislatívy ochrany vôd a ich uplatňovanie v prevádzke.


© Copyright 2014 -  ENVIRO SPEKTRUM s.r.o.
o nás služby referencie azbest CUP kontakt

odstraňovanie AZBESTOVÝCH materiálov